نسل سینه سوخته

466

نسل دهه 60 نسلی که به سوختن محکوم شد و هیچ آینده ای هم ندارند

ختی متی 26 دنبال کننده
pixel