چرخه نیتروژن، علوم پایه نهم فصل اول

1,377

این ویدیو چرخه نیتروژن را نشان می دهد.