جی تی ای سه s1 مرحله18

560
با یک لیموزین سر قرار می روید سپس به مهمانی بعد پلیس ها به دنبال شما می افتند باید به مقصد برسید
pixel