گزارش خبری پروژه های صندوق توسعه بستک

201
گزارش خبری اجرای ۶ پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی در شهرستان بستک از ‌شبکه استانی خلیج فارس
pixel