دوره ی جامع آموزش داوری مقدماتی 1

422

با تدریس اقای دکتر حمیدرضا اصلانی در محل اتاق بازرگانی زنجان