بررسی کانین نهفته با CBCT

293
کاربرد CBCT در بررسی های موقعیت و وضعیت کانین نهفته. نحوه ی بررسی و تفسیر تصاویر CBCT توسط دکتر حسینی زارچ.
pixel