دیدبان حقوق کسب و کار – شماره 37

111

شماره سی و هفت-1397/11/14 در برنامه شماره سی و هفتم دیدبان حقوق کسب و کار از : تهدیدهائی که بهروز وثوقی در کلانتری می کند، جرم است! متن کامل قوانین، مقررات و بخشنامه ها را که از آنها با شما سخن گفتیم، از مؤسسه حقوقی و اقتصادی آرمان ایرانیان دریافت کنید. تلفن:6-88701434 دورنگار: 88718412 تلگرام: @didbanhoghooghi