نماهنگ جدید جنگ نابرابر - قاسم افشار - Ghasem Afshar

845
اونی که گلوی عشقو با غضب نشونه میره اونی که صدای ظلمش خواب مردمو بگیره اونی که تو قامت شب خورشیدو اسیر کرده اونقدر پرنده کشته آسمونو پیر کرده اونی که تو اوج مستی زده آینه رو شکسته خونشو به باد داده جاده رو به گوله بسته ما به فکر عشق بودیم سر عهدمون نشستیم توی جنگ نا برابر ما که قداره نبستیم عقده های سالهاشو دونه دونه قابکرده راه برگشتو ندیده خودشو خراب کرده با حراج کعبه عشق شاخ شیطونو خریده
pixel