ارتقا فرمان هیوندای اوانته(شیر فرمان فول هیدرولیک)

212

تبدیل شیر فرمان نیمه هیدرولیک جعبه فرمان هیوندای اوانته به شیر فرمان فول هیدرولیک جهت رفع سفتی فرمان قابل اجرا بر روی کلیه خودروهای دارای سیستم هیدرولیک. برای همیشه با خستگی ناشی از رانندگی درون شهری خداحافظی کنید.