عملکرد دستگاه کنترل فوران سرچاهی-RahFire-OilWell

614
فوران چاه نفت = نابودی دکل حفاری با بکارگیری سیستم کنترل فوران سرچاهی می توان فوران چاه را در کسری از ثانیه کنترل و زمان کافی برای عملکرد شیرهای BOP فراهم نمود سیستم اطفاء حریق سرچاهی RahFire-OilWell WellHead رهگشافن
رهگشافن 4 دنبال کننده
pixel