جمعه بازار - آلبوم شکوفه خاطرات - محمد نوری

2,111
ساز ناقاری جمعه بازار جومبن دیلا های جومبن دیلا های جان جان سیمور و دالور ذوق دیدار جومبن دیلا های جومبن دیلا های جان جان ساز ناقاری جمعه بازار جومبن دیلا جومبن دیلا جان جان سیمور و دلور ذوق دیدار جومبن دیلا جومبن دیلا های جان جان تا آیم خون فوتورک تی جور بشین وسی تربکنم گرابزن دورا بونداک فن لاکتیکول دچن وسی تربکنم گرابزن شب خیزد غم دارم چه کنم من فردا گلم تیشکای واکنم من روز بینم تی چوم پاچ کلای بازی دیمی بگو لال به لب نتانم لابزن تو میمانستانی من تیمانستانم آخر چی واو به کار ات وی بی سبک
❤Brooz❤Video❤ 9 هزار دنبال کننده
pixel