بازاریابی موبایلی چیست؟

673

تعریفی از بازاریابی موبایلی، مزایا و مقایسه آن با تبلیغات دسکتاپ کامپوتر