نمایش نحوه ثبت توضیحات در کارنامه توصیفی

751
نمایش نحوه ثبت توضیحات در کارنامه (توضیح درباره نمره توصیفی) انتخاب نوبت آزمون و انتخاب درس و ثبت نمره و توضیح، در نرم افزار کارنامه ماهانه توصیفی
Tavafi.ir 27 دنبال کننده
جهان با من برقص
%87
کارگردان: سروش صحت مدت زمان: یک ساعت و 33 دقیقه
جهان با من برقص
pixel