جلسه پنجم | آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه

1,651

جلسه پنجم از مبحث "آخرین آمادگی برای ظهور: اصلاح مدیریت در خانواده و جامعه" | محرم98

علیرضا پناهیان
علیرضا پناهیان 4.6 هزار دنبال کننده