«شفافیت وجوهات شرعی و خمس»

353

ارائه آقای «محمدنوید اسماعیلی» با موضوع «شفافیت وجوهات شرعی و خمس» در نخستین دوره مسابقه ارائه های علمی کوتاه ایده پردازی با موضوع «شفافیت» و «مبارزه با فساد» | اعضای گروه: «محمدنوید اسماعیلی» - «حمیدرضا مهدوی نیا»