حمله با بیل مکانیکی به هتلی در لیورپول

82

کارگری که حدود 600 پوند دستمزدش را از صاحب هتل طلبکار بود با بیل مکانیکی کوچکش به این هتل حمله ور شد