لازمه تهذیب و تزکیه برای حوزه و دانشگاه

102

وظیفۀ پیامبران تعلیم و تزکیه می باشد نه فقط تعلیم، متأسفانه در حوز های علمیه بیشتر روی بعد علمی و تعلیم، سرمایه گذاری می شود نه روی بعد عملی و تزکیه و تهذیب...