طرح های پتروشیمی زیر ذره بین مدیر عامل شركت ملی صنایع پتروشیمی

429

در سفر ٤٨ ساعته معاون وزیر نفت اتفاق افتاد ، طرح های پتروشیمی زیر ذره بین مدیر عامل شركت ملی صنایع پتروشیمی