هدفگذاری

134

برای زندگی لازم هست که مقصد و هدفی تعیین کنیم و گام در مسیر بگذاریم. تابلوهای راهنما ما را در مسیر پیش خواهند برد.

pixel