وزیر نفت: بحث سهمیه بندی و افزایش قیمت سوخت مطرح نیست

195