کتاب مانگا و اهورا، قسمت 11

250

در قسمت یازدهم؛ « بهشت » و یا « فردوس » کجاست؟. در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان. واژه ها چه میگویند؟.