"ایران و القاعده همکاری می کردند". واقعا؟

213

"ایران و القاعده همکاری می کردند". واقعا؟ در یک دقیقه ، درستی یا نادرستی این گفته را مشاهده کنید!