یادگیری تقویتی - Reinforcement Learning

1,103

در این ویدیو، تیم یادگیری ماشین ایران (iran-machinelearning.ir) به آموزش مفاهیم اولیه یادگیری تقویتی یا Reinforcement Learning می پردازد. مفاهیم اولیه یادگیری تقویتی ، Markov Decision Process یا MDP به همراه معادله Bellman Equation آموزش داده شده است. اطلاعات بیشتر در وب سایت یادگیری ماشین ایران به آدرس زیر : www.iran-machinelearning.ir