آیا کارآفرینی رشته محور است؟ - دکتر مصطفی کریمیان اقبال

1,020

سخنرانی رویداد ساینترو - 2 آذرماه 1396 - دانشگاه تربیت مدرس تهران

pixel