آیا کارآفرینی رشته محور است؟ - دکتر مصطفی کریمیان اقبال

1,089
سخنرانی رویداد ساینترو - 2 آذرماه 1396 - دانشگاه تربیت مدرس تهران
pixel