مفتی وهابی: همه اموات در قبورشان زندگی می کنند!

174

وهابیت معتقد است که ارتباط اموات با دنیا پس از مرگ قطع می شود! عثمان الخمیس مفتی وهابی : همه اموات در قبورشان زندگی می کنند! پیامبر (ص) در قبر خویش زنده و مورد رحمت و نعمت الهی است... پس بر ایشان و آل ایشان زیاد صلوات بفرستید.