هدف ایران کسب سهم ۲ درصدی از بازار جهانی فناوری نانو است

1,950