بازدید معاون وزیر از طرح های نیمه تمام

106
بازدید معاون وزیرو رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور از طرح های نیمه تمام آموزش و پرورش جوین اولویت سازمان نوسازی اتمام طرح های نمیه تمام تا پایان سال است.
افق پارسی 20 دنبال کننده
pixel