تفاوت پیش فروش مسکن شخصی ساز و تعاونی

137
تفاوت پیش فروش شخصی ساز و تعاونی مسکن در منطقه 22 تهران حدود 80 پروژه در حال ساخت وجود دارد که توسط سازنده های بعضا شخصی، و البته عمدتا تعاونی مسکن های سازمانی و ارگانی ساخته می شوند. تعداد زیادی از این سازنده ها در منطقه 22 دارای کارنامه و سابقه برج سازی بوده و در واقع از طریق ساخت پروژه های قبلی برای خود کسب اعتبار نموده اند.
سازه برتر 253 دنبال کننده
pixel