نگاهی به دوران حضور تری در چلسی

141

جان تری را می توان موفق ترین و تاثیرگذار ترین کاپیتان تیم چلسی در تاریخ این باشگاه دانست، این ویدیو نگاهی دارد به دوران خضور این بازیکن در چلسی.