4.مواهب(اعجاز قرآن)- زنبور عسل ماده

60
در زبان عربی هم به شکل مذکر زنبور عسل و هم به شکل مونث آن ، نحل گفته می شود. واژه ی نحل، شکل مونث ندارد. اما قرآن کریم وقتی درباره ی الهامی که به زنبور عسل می شود سخن می گوید و ماموریت او را توضیح می دهد، فعل را به صورت مونث به کار می برد. این فعل ها عبارتند از: برای بیان عبارت «لانه هایی برگزین» به جای فعل مذکر «اتخذ»، فعل مونث «اتخذی» استفاده شده است. برای بیان عبارت «از همه ی میوه ها بخور» به جای فعل مذکر «کُل» از فعل مونث «کُلی» استفاده شده است. برای بیان عبارت «راه هاى پروردگارت را مطیعانه، طی کن» به جای فعل مذکر «اُسلُک» از فعل مونث « اُسلُکی» استفاده شده است. برای بیان عبارت « از درون شكم‌ آن، شربتی رنگارنگ بيرون مى‌آيد » به جای ضمیر مذکر «ه» از ضمیر مونث « ها» استفاده شده است. بنابر این بر اساس این آیات قرآن کریم، کارهایی مثل لانه ساختن، خوردن از همه ی میوه ها به منظور جمع آوری عصاره ی آن ها، دنبال کردن راه هایی که خداوند به زنبور الهام می کند و تولید عسل، همگی توسط زنبور ماده انجام می گیرد، زیرا فعل تمامی این کارها به صورت مونث آمده است. اکنون باید پرسید، نظر دانشمندان حشره شناس درباره ی این اخبار که 1400 سال پیش بیان شده چیست؟ آیا واقعا همه ی این کارها را زنبور ماده انجام می دهد؟ .... shokooh-afarinesh.com
Shokooh_Afarinesh 3 دنبال کننده
سراسر شب
%54
کارگردان: فرزاد موتمن مدت زمان: یک ساعت و 34 دقیقه
سراسر شب
pixel