گیمبال استابلایزر Zhiyun Crane 2

3,914

جهت گرفتن لرزش های ویدئو، ابزار کمی مناسب برای نگه داشتن دوربین فیلم برداری در جهات مختلف