مدت زمان بازگشت سرمایه ثابت در طرح ایجاد کارخانه پزشکی

6,724

آقای دکتر محمد جعفر حسینی شیرازی مدیرعامل شرکت نیامش از مدت زمان بازگشت سرمایه ثابت در طرح ایجاد کارخانه تولید تجهیزات پزشکی می گوید