شعور امیر مهدی ژوله.

499

این آقای ژوله که روحانی رو کرد توی پاچه مردم چه قدر بی شعوره

والفجر 217 دنبال کننده
pixel