کمپین دستهای رنگی

148

پویش ایران من در کنار فعالیت های خود، به برگزاری کمپین های با کمک داوطلبین خود اقدام کرده است که کمپین دستهای رنگی در جهت بازسازی و بهبود فضای اموزشی یکی از مدارس جنوب تهران راستای از آن جمله است.