معرفی کتاب ماخذ شناسی رسول اعظم (ص) در تفاسیر قرآن

70

معرفی کتاب ماخذ شناسی رسول اعظم (ص) در تفاسیر قرآن به قلم جمعی از محققین پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی