آرامش گوسفندی یا آرامش انسانی؟

102
چرا اهل دنیا به ظاهر آرامش دارند؟ آرامش واقعی و پایدار چگونه به دست می آید؟ ما به دنبال کدام نوع آرامش هستیم؟
pixel