125 دستگاه تویوتا هایلوکس آتش نشانی - سنگین کار صنعت

2,406

پروژه 125 دستگاه تویوتا هایلوکس سازمان آتش نشانی تهران انجام شده توسط شرکت مهندسی سنگین کار صنعت کارگاه منطقه ویژه پیام