شعرخوانی حاج علی انسانی در شب شعر سردار آسمانی

1,893

دیدند در او غیرت ایرانی است در عشق علی خلوص سلمانی هست با دیدن انگشتری او گفتیم او نیست ولی خاتم سلیمانی هست شعرخوانی حاج علی انسانی در شب شعر سردار آسمانی

pixel