درد دل مادر تبریزی با شهدای گمنام shohadaie gomnam

98

خوشا آنان که با عزت زگیتی بساط خویش برچیدند و رفتند زکالاهای این آشفته بازار محبت را پسندیدند و رفتند خوشا آنان که در میزان وجدان حساب خویش سنجیدند و رفتند نگردیدند هرگر گرد باطل حقیقت را پسندیدند و رفتند خوشا آنان که از پیمانه دوست شراب عشق نوشیدند و رفتند

شهیدنما
شهیدنما 70 دنبال کننده