سفرنامه تصویری به ارمنستان

5,276

در سفر چهارروزه ای که به ارمنستان داشتم با استفاده از عکس ها و فیلم هایی که از سفر گرفتم سفرنامه ام را بصورت یک فیلم درآوردم. در طول سفر از راهنمای تور، که یک دختر ارمنی بود خواستم در هر مکان توضیحاتی در مورد آن مکان ارائه دهد و آن توضیحات نیز در این فیلم گنجانده شد.