چگونه تصمیم بگیریم و درست انتخاب کنیم؟

96

من وقتی بسیار عصبانی و احساسی هستم چگونه می‌توانم تصمیم و انتخاب درستی داشته باشم؟ اصول یک انتخاب درست و حسابی چیست؟ چگونه خودمان را هنگام خشم کنترل کنیم؟ چگونه منطقی باشیم؟ رفتار و نگاه بلند مدت چیست؟ چرا نباید واکنش سریع نشان بدهیم؟ من سجاد سلیمانی هستم مربی و مدرس و مشاور مدیریت زمان https://sajadsoleimani.com