دوره فروش حرفه ای دکتر فرخ دیبا

201

توضیحات دکتر فرخ دیبا در خصوص دوره آموزشی فروش و فروشندگی حرفه ای در موسسه توسعه