وقتی خداوند می داند که من مرتکب گناه می شوم، چرا مرا از گناه باز نمی دارد؟

97