سفر معاون علمی و فناوری رییس جمهور به اوگاندا

193

(ستاد توسعه فرهنگ علم , فناوری و اقتصاد دانش بنیان)(www.farhang.isti.ir)