سازمان ملل متحد و حفاظت از محیط زیست

419

خرسندیم دومین ویدئو درباره حمایت سازمان ملل متحد از تلاش هاى دولت در حفاظت از محیط زیست را در مجموعه نهضت #روز_ملل_متحدبه نمایش بگذاریم: "سازمان ملل متحد و ایران؛ شراکتی۷۴ ساله" نهضتی است برای گرامیداشت روز ملل متحد با تاکید بر چگونگی حمایت این سازمان از دولت ایران و جهت کاهش اثرات رکود اقتصادی بر آسیب پذیرترین اقشار جامعه در کشور در این برهه زمانی خاص و کسب اطمینان از آن که هیچ کس نادیده انگاشت