جایگاه والای دین در ناسیونال سوسیالیسم

71

سخنرانی بینظیر دکتر گوبلز در مورد جایگاه والا و مهم دین در نظام ناسیونال سوسیالیسم در عین سکولاریسم سیاسی؛ پاسخی قاطع و روشن به منکران جایگاه دین در نازیسم که حجت را بر همگان تمام میکند... کاری از تیم مولتی مدیای انجمن ایرانشهر؛ www.iranshahrnsmi.ir _ @Iranshahr_NSMI

ایرانشهر
ایرانشهر 29 دنبال کننده