ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

فایل اکسل محاسبات روابط وزنی حجمی مکانیک خاک

90
به کمک این فایل می توان به راحتی مقادیر پارامترهای ژئوتکنیکی خاک را محاسبه نمود. برای دانلود فایل اکسل محاسبات وزنی حجمی به لینک زیر مراجعه کنید:
pixel