جنبش تعاون در ایران

108

برای اولین بار جنبش تعاونی در ایران در سال 1314 پار عرصه وجود گذاشت که در آن زمان تنها در حوزه کشاورزی و فقط در مناطق روستا نشین مطرح بود. ولی هم اکنون اتاق تعاون ایران به عنوان راس تمام تعاونی های کشور مسئولیت سازماندهی و راهبری بیش از 92،000 تعاونی با بیش از 14،000،000 عضور را بر عهده دارد.