مهدی قزلی در برنامه چهل چراغ

306

مهدی قزلی در برنامه چهل چراغ از کتاب و کتاب خوانی می گوید. «در بین مسئولین عزمی برای عدم ترویج کتاب وجود دارد !...»