تست هوش و معمای ریاضی جدول یاب 4 + جواب

4,456
در این تست هوش یکی از 4 عمل اصلی را در مربع های خالی قرار می دهیم تا حاصل عملیات ریاضی مشخص شود. در پایان جواب معمای ریاضی آمده است.
جدول یاب 124 دنبال کننده
pixel